Bangladesh Đại sứ quán ở Vietnam

Bangladesh Đại sứ quán Đại sứ quán ở Hanoi

Địa chỉ nhà
7th Floor, Daeha Business Center, 360 Kim Ma Street
Hanoi
Vietnam
điện thoại
+84-4-771-6625
+84-4-771-7829
Fax
+84-4-771-6628
Website URL
http://www.bangladeshembassy.vn/
Báo cáo các thay đổi
×

Báo cáo các thay đổi

×