Botswana Đại sứ quán ở Vietnam

Botswana Mission accredited to Đại sứ quán ở Beijing

Địa chỉ nhà
No.1 Dong San Jie, San Li Tun
100600
Beijing
China
điện thoại
+86-10-65326898
Fax
+86-10-65326896
Website URL
www.botswanaembassy.com
Báo cáo các thay đổi
×

Báo cáo các thay đổi

×