Brazil Đại sứ quán ở Vietnam

Brazil Đại sứ quán Đại sứ quán ở Hanoi

Địa chỉ nhà
14, Thuy Khue Street, Apt. T-72
Hanoi
Vietnam
điện thoại
+844-843-2544
Fax
+844-843-2542
Website URL
http://hanoi.itamaraty.gov.br/pt-br/
Báo cáo các thay đổi
×

Báo cáo các thay đổi

×