Canada Đại sứ quán ở Vietnam

Canada Đại sứ quán Đại sứ quán ở Hanoi

Địa chỉ nhà
31 Hung Vuong Street
Hanoi
Vietnam
điện thoại
+84-4-734-5000
Fax
+84-4-734-5049
Website URL
www.vietnam.gc.ca
Báo cáo các thay đổi
×

Báo cáo các thay đổi

Canada Consulate Đại sứ quán ở Ho Chi Minh City

Địa chỉ nhà
10th Floor, The Metropolitan
235 Dong Khoi, District 1
Ho Chi Minh City
Vietnam
điện thoại
+84-8-3827-9899
Fax
+84-8-3827-9935
Website URL
http://www.canadainternational.gc.ca/vietnam/
www.vietnam.gc.ca
Báo cáo các thay đổi
×

Báo cáo các thay đổi

Canada Visa
Đăng ký xin Canada Visa trực tuyến
×