Cayman Islands Đại sứ quán ở Vietnam

Cayman Islands Đại sứ quán

Địa chỉ nhà
31 Hai Ba Trung Str. 4~7th Fl. Central Bldg
Ha Noi
Vietnam
điện thoại
+84-4 936-0500
Fax
+84-4 936-0561
+84-4 936-0562
Website URL
http://ukinvietnam.fco.gov.uk/en/
Báo cáo các thay đổi
×

Báo cáo các thay đổi

Cayman Islands Consulate

Địa chỉ nhà
25 Le Duan Str.
Ho Chi Minh
Vietnam
điện thoại
+84-8 829-8433
Fax
+84-8 822-1971
Website URL
www.uk-vietnam.org
Báo cáo các thay đổi
×

Báo cáo các thay đổi

Cayman Islands Consulate

Địa chỉ nhà
40 Cat Linh Street
Hanoi
Vietnam
điện thoại
+84-4-8436780
Fax
+84-4-8434962
Báo cáo các thay đổi
×

Báo cáo các thay đổi

×