Hy Lạp Đại sứ quán ở Vietnam

Greece Đại sứ quán Đại sứ quán ở Hanoi

Địa chỉ nhà
27-29 Αu Co, Tay Ho District
Hanoi
Vietnam
điện thoại
+844-371-52254
+844-371-52263
Fax
+844-371-52253
Website URL
www.mfa.gr/hanoi
Báo cáo các thay đổi
×

Báo cáo các thay đổi

Greece Consulate Đại sứ quán ở Ho Chi Minh City

Địa chỉ nhà
44 Hoang Dieu Str. Dist. 4
Ho Chi Minh City
Vietnam
điện thoại
+84-8-39400762
+84-8-38254279
Fax
+84-8-38254278
Báo cáo các thay đổi
×

Báo cáo các thay đổi

Đăng ký xin Hy Lạp Visa trực tuyến
×