Hong Kong Đại sứ quán ở Vietnam

Hong Kong Đại sứ quán Đại sứ quán ở Hanoi

Địa chỉ nhà
46 Hoang Dieu Road
P.O.BOX 13
Hanoi
Vietnam
điện thoại
+844-845-3736
+844-903441338
+844-823-5569
Fax
+844-823-2826
+844-734-1181
Website URL
http://vn.china-embassy.org
Báo cáo các thay đổi
×

Báo cáo các thay đổi

Hong Kong Consulate Đại sứ quán ở Ho Chi Minh

Địa chỉ nhà
175 Hai Ba Trung St,District 1
Ho Chi Minh
Vietnam
điện thoại
+848-829-2457
Fax
+848-829-5009
+848-823-1142
Báo cáo các thay đổi
×

Báo cáo các thay đổi

×