Iran Đại sứ quán ở Vietnam

Iran Đại sứ quán Đại sứ quán ở Ha Noi

Địa chỉ nhà
54 Tran Phu Str.
P.O.Box:71
Ha Noi
Vietnam
điện thoại
+84-8-8232068
+84-8-8232069
Fax
+84-8-8232120
Báo cáo các thay đổi
×

Báo cáo các thay đổi

×