North Macedonia Đại sứ quán ở Vietnam

North Macedonia Đại sứ quán Đại sứ quán ở Beijing

Địa chỉ nhà
No.3-2-21 San Li Tun Diplomatic Compound
100600
Beijing
China
điện thoại
+86-10-6532-7846
Fax
+86-10-6532-7847
Báo cáo các thay đổi
×

Báo cáo các thay đổi

×