Martinique Đại sứ quán ở Vietnam

Martinique Đại sứ quán Đại sứ quán ở Ha Noi

Địa chỉ nhà
57 Tran Hung Dao Str.
Ha Noi
Vietnam
điện thoại
+84-4-3944-5700
Fax
+84-4-3944-5717
Website URL
www.ambafrance-vn.org
Báo cáo các thay đổi
×

Báo cáo các thay đổi

Martinique Consulate Đại sứ quán ở Ho Chi Minh

Địa chỉ nhà
27 Nguyen Thi Minh Khai Str.
Ho Chi Minh
Vietnam
điện thoại
+84-8-35-206800
Fax
+84-8-35-206819
+84-8-35-206829
Website URL
www.consulfrance-hcm.org
Báo cáo các thay đổi
×

Báo cáo các thay đổi

×