Mexico Đại sứ quán ở Vietnam

Mexico Đại sứ quán Đại sứ quán ở Hanoi

Địa chỉ nhà
14 Thuy Khue T-11
Hanoi
Vietnam
điện thoại
+844-847-0948
Fax
+844-847-0949
Website URL
http://embamex.sre.gob.mx/vietnam
Báo cáo các thay đổi
×

Báo cáo các thay đổi

×