Myanmar Đại sứ quán ở Vietnam

Myanmar visa is Bắt buộc cho

Myanmar Đại sứ quán Đại sứ quán ở Ha Noi

Địa chỉ nhà
298 A, KIM MA STREET
Ha Noi
Vietnam
điện thoại
+84-4-3845-3369
+84-4-3823-2056
Fax
+84-4-3845-2404
Báo cáo các thay đổi
×

Báo cáo các thay đổi

×