Đảo Norfolk Đại sứ quán ở Vietnam

Norfolk Island Đại sứ quán Đại sứ quán ở Hanoi

Địa chỉ nhà
8 Dao Tan Street Ba Dinh District
Hanoi
Vietnam
điện thoại
+844-3774-0100
Fax
+844-3774-0111
Website URL
http://www.vietnam.embassy.gov.au/hnoi/home.html
Báo cáo các thay đổi
×

Báo cáo các thay đổi

Norfolk Island Consulate Đại sứ quán ở Ho Chi Minh City

Địa chỉ nhà
20th Floor, Vincom Center
47 Ly Tu Trong Street,
District 1
PO Box 659
Ho Chi Minh City
Vietnam
điện thoại
+848-3521-8100
Fax
+848-3521-8101
Website URL
http://www.hcmc.vietnam.embassy.gov.au/hchi/home.html
Báo cáo các thay đổi
×

Báo cáo các thay đổi

×