Portugal Đại sứ quán ở Vietnam

Portugal Đại sứ quán in

Địa chỉ nhà
26 Bush Lane (Soi New Rd 30), New Rd
điện thoại
+66-2-2340372
+66-2-2342123
Fax
+66-2-2384275
Báo cáo các thay đổi
×

Báo cáo các thay đổi

×