• Kiểm tra trạng thái trực tuyến trong thời gian thực
  • Nhận cập nhật trạng thái qua email
  • Thêm bất kỳ ứng viên nào bạn muốn
  • Quản lý hồ sơ của bạn
  • Xem lịch sử đơn hàng