Nga Đại sứ quán ở Vietnam

Russia Đại sứ quán

Địa chỉ nhà
in Ha Noi
191 La Thanh Rd.
Ha Noi
Vietnam
điện thoại
+84-4-3833-69-91
+84-4-3833-69-92
+84-4-3833-69-96
Fax
+84-4-3833-69-95
Website URL
http://www.vietnam.mid.ru
Báo cáo các thay đổi
×

Báo cáo các thay đổi

Russia Consulate

Địa chỉ nhà
in Da Nang
22 Tran Phu Str.
Da Nang
Vietnam
điện thoại
+8-104-84511-382-23-80
+8-104-84511-381-85-28
Fax
+8-104-84-511-381-85-27
Website URL
www.rusconsdanang.mid.ru
Báo cáo các thay đổi
×

Báo cáo các thay đổi

Russia Consulate

Địa chỉ nhà
in Ho Chi Minh
40 Ba Huyen Than Quan Str.
Ho Chi Minh
Vietnam
điện thoại
+84-8-930-3936
Fax
+84-8-930-3937
Website URL
www.rusconshcm.mid.ru
Báo cáo các thay đổi
×

Báo cáo các thay đổi

×