Singapore Đại sứ quán ở Vietnam

Singapore visa is Bắt buộc cho

Mostly requested by citizens of Uzbekistan, Turkmenistan and Tajikistan

Singapore Đại sứ quán Đại sứ quán ở Hanoi

Địa chỉ nhà
Chancery No. 41 & 43, Tran Phu Street
Hanoi
Vietnam
điện thoại
+84-438-489168
+84-438-489170
Fax
+84-438-489178
+84-438-489181
Website URL
http://www.mfa.gov.sg/hanoi
Báo cáo các thay đổi
×

Báo cáo các thay đổi

Singapore Consulate Đại sứ quán ở Ho Chi Minh City

Địa chỉ nhà
The Saigon Centre, Level 8
65 Le Loi Boulevard, District 1
Ho Chi Minh City
Vietnam
điện thoại
+84-838-225174
Fax
+84-839-142938
Website URL
http://www.mfa.gov.sg/hochiminhcity
Báo cáo các thay đổi
×

Báo cáo các thay đổi

×