Nam Triều Tiên Đại sứ quán ở Vietnam

South Korea Đại sứ quán Đại sứ quán ở Ha Noi

Địa chỉ nhà
Floor 28,
Tower of Hanoi Lotte Center,
54 Lieu Giai, Ba Dinh District,
Ha Noi
Vietnam
điện thoại
+84-4-831-5110
+84-4-831-5116
Fax
+84-4-831-5117
Website URL
http://vnm-hanoi.mofa.go.kr/worldlanguage/asia/vnm-hanoi/main/index.jsp
Báo cáo các thay đổi
×

Báo cáo các thay đổi

South Korea Consulate Đại sứ quán ở Ho Chi Minh

Địa chỉ nhà
107 Nguyen Du Str. Distric I
Ho Chi Minh
Vietnam
điện thoại
+84-8-822-5757
Fax
+84-8-822-5750
Website URL
http://vnm-hochiminh.mofa.go.kr/worldlanguage/asia/vnm-hochiminh/main/index.jsp
Báo cáo các thay đổi
×

Báo cáo các thay đổi

South Korea Visa
Đăng ký xin Nam Triều Tiên Visa trực tuyến
×