Thụy Điển Đại sứ quán ở Vietnam

Sweden Đại sứ quán Đại sứ quán ở Ha Noi

2 Nui Truc Str. Van Phuc Qtr.
P.O. Box 9
Ha Noi
Vietnam
điện thoại+84-4-726-0400
Fax+84-4-823-2195
Email
địa chỉ
Website URLhttp://www.swedenabroad.com/en-GB/Embassies/Hanoi/
Report changes
×

Report changes

Sweden Consulate Đại sứ quán ở Ho Chi Minh

8A/11 D1 Thai Van Lung Str. District I
Ho Chi Minh
Vietnam
điện thoại+84-8-823-6800
Fax+84-8-823-6817
Email
địa chỉ
Website URL
Report changes
×

Report changes