Thụy Điển Đại sứ quán ở Vietnam

Sweden Đại sứ quán Đại sứ quán ở Ha Noi

Địa chỉ nhà
2 Nui Truc Str. Van Phuc Qtr.
P.O. Box 9
Ha Noi
Vietnam
điện thoại
+84-4-726-0400
Fax
+84-4-823-2195
Website URL
http://www.swedenabroad.com/en-GB/Embassies/Hanoi/
Báo cáo các thay đổi
×

Báo cáo các thay đổi

Sweden Consulate Đại sứ quán ở Ho Chi Minh

Địa chỉ nhà
8A/11 D1 Thai Van Lung Str. District I
Ho Chi Minh
Vietnam
điện thoại
+84-8-823-6800
Fax
+84-8-823-6817
Báo cáo các thay đổi
×

Báo cáo các thay đổi

×