Tanzania Đại sứ quán ở Vietnam

Tanzania Đại sứ quán Đại sứ quán ở Beijing

Địa chỉ nhà
No.53 Dong Liu
San Li Tun
Beijing
China
điện thoại
+86-10-65322344
+86-10-65321719
+86-10-65325572
Fax
+86-10-5321695
+86-10-65322394
Báo cáo các thay đổi
×

Báo cáo các thay đổi

Tanzania Visa
Đăng ký xin Tanzania Visa trực tuyến
×