Tanzania Đại sứ quán ở Vietnam

Tanzania Đại sứ quán Đại sứ quán ở Beijing

Địa chỉ nhà
No.53 Dong Liu
San Li Tun
Beijing
China
điện thoại
+86-10-65322344
+86-10-65321719
+86-10-65325572
Fax
+86-10-5321695
+86-10-65322394
Report changes
×

Report changes

Tanzania Visa
Apply for Tanzania Visa Online
×