Tokelau Đại sứ quán ở Vietnam

Tokelau Đại sứ quán Đại sứ quán ở Ha Noi

Địa chỉ nhà
Level 5, 63 Ly Thai To Str. Ha Noi
Ha Noi
Vietnam
điện thoại
+844-824-1481
Fax
+844-824-1480
Website URL
http://www.nzembassy.com/viet-nam
Báo cáo các thay đổi
×

Báo cáo các thay đổi

Tokelau Consulate Đại sứ quán ở Ho Chi Minh City

Địa chỉ nhà
Suite 804, Level 8, The Metropolitan Building
235 Dong Khoi Street, District 1
Ho Chi Minh City
Vietnam
điện thoại
+848-3822-6907
Fax
+848-3822-6905
Báo cáo các thay đổi
×

Báo cáo các thay đổi

×