Uganda Đại sứ quán ở Vietnam

Uganda Đại sứ quán Đại sứ quán ở Beijing

Địa chỉ nhà
5 Sanlitun Dong Jie, Sanlitun
Beijing
China
điện thoại
+86-10-65321708
Fax
+86-10-65322242
Báo cáo các thay đổi
×

Báo cáo các thay đổi

Uganda Đại sứ quán Đại sứ quán ở Beijing

Địa chỉ nhà
5 Sanlitun Dong Jie, Sanlitun
Beijing
China
điện thoại
+86-10-65321708
Fax
+86-10-65322242
Báo cáo các thay đổi
×

Báo cáo các thay đổi

×