Ukraine Đại sứ quán ở Vietnam

Ukraine Đại sứ quán Đại sứ quán ở Hanoi

Địa chỉ nhà
6 Le Hong Phong St., Ba Dinh Dist.,
Hanoi
Vietnam
điện thoại
+00844-3734-4484
Fax
+00844-3734-4497
Website URL
http://vietnam.mfa.gov.ua/
Báo cáo các thay đổi
×

Báo cáo các thay đổi

Ukraine Consulate Đại sứ quán ở Ho Chi Minh City

Địa chỉ nhà
11 D Street. Phan Ke Binh, 11-D
District Dhaka District 1
Ho Chi Minh City
Vietnam
điện thoại
+00848-3910-4054
+00848-3910-4055
Báo cáo các thay đổi
×

Báo cáo các thay đổi

×