Ấn Độ Đại sứ quán ở Vietnam

India Đại sứ quán Đại sứ quán ở Ha Noi

Địa chỉ nhà
58-60 Tran Hung Dao Str.
Ha Noi
Vietnam
điện thoại
+84-8-824-4989
+84-8-824-4990
+84-8-824-4994
Fax
+84-8-824-4998
Website URL
www.indembassy.com.vn
Report changes
×

Report changes

India Consulate Đại sứ quán ở Ho Chi Minh City

Địa chỉ nhà
55, Nguyen Dinh Chieu Street,
District 3
Ho Chi Minh City
Vietnam
điện thoại
+84-8-382-37050
+84-8-382-37053
Fax
+84-8-382-37047
Website URL
www.india-consulate.org.vn
Report changes
×

Report changes

India Visa
Apply for Ấn Độ Visa Online
×