Ấn Độ Đại sứ quán ở Vietnam

India Đại sứ quán Đại sứ quán ở Ha Noi

Địa chỉ nhà
58-60 Tran Hung Dao Str.
Ha Noi
Vietnam
điện thoại
+84-8-824-4989
+84-8-824-4990
+84-8-824-4994
Fax
+84-8-824-4998
Website URL
www.indembassy.com.vn
Báo cáo các thay đổi
×

Báo cáo các thay đổi

India Consulate Đại sứ quán ở Ho Chi Minh City

Địa chỉ nhà
55, Nguyen Dinh Chieu Street,
District 3
Ho Chi Minh City
Vietnam
điện thoại
+84-8-382-37050
+84-8-382-37053
Fax
+84-8-382-37047
Website URL
www.india-consulate.org.vn
Báo cáo các thay đổi
×

Báo cáo các thay đổi

India Visa
Đăng ký xin Ấn Độ Visa trực tuyến
×