Pakistan Đại sứ quán ở Vietnam

Pakistan Đại sứ quán Đại sứ quán ở Hanoi

Địa chỉ nhà
Villa 44/2, Van Bao Street
Van Phuc Diplomatic Compound
Hanoi
Vietnam
điện thoại
+84-4-3726-2251
Fax
+84-4-3726-2253
Website URL
http://www.mofa.gov.pk/vietnam/
Báo cáo các thay đổi
×

Báo cáo các thay đổi

Đăng ký xin Pakistan Visa trực tuyến
×