Chile Đại sứ quán ở Vietnam

Chile Đại sứ quán Đại sứ quán ở Hanoi

Địa chỉ nhà
Villa C8-D8, 14 Thuy Khue Street
Tay Ho District
Hanoi
Vietnam
điện thoại
+84-4-3935-1147
+84-4-3935-1148
Fax
+84-4-3843-0762
Website URL
http://chileabroad.gov.cl/vietnam/
Báo cáo các thay đổi
×

Báo cáo các thay đổi

×