Đức Đại sứ quán ở Vietnam

Germany Đại sứ quán Đại sứ quán ở Ha Noi

Địa chỉ nhà
29 Tran Phu Str.
PO Box 39 Hanoi
Ha Noi
Vietnam
điện thoại
+84-4-384-30245
+84-4-384-30246
+84-4-384-53836
+84-4-384-53837
Fax
+84-4-845-3838
Website URL
http://www.hanoi.diplo.de
Báo cáo các thay đổi
×

Báo cáo các thay đổi

Germany Consulate Đại sứ quán ở Ho Chi Minh

Địa chỉ nhà
126 Nguyen Dinh Chieu Str.
Ho Chi Minh
Vietnam
điện thoại
+84-8-829-1967
Fax
+84-8-823-1919
Website URL
http://www.ho-chi-minh-stadt.diplo.de
Báo cáo các thay đổi
×

Báo cáo các thay đổi

×