Nigeria Đại sứ quán ở Vietnam

Nigeria Đại sứ quán Đại sứ quán ở Beijing

Địa chỉ nhà
2 Dongwu Jie, Sanlitun
Beijing
China
điện thoại
+86-10-65323631
+86-10-65323633
+86-10-65321650
Fax
+86-10-65321650
Báo cáo các thay đổi
×

Báo cáo các thay đổi

Nigeria Đại sứ quán Đại sứ quán ở Beijing

Địa chỉ nhà
2 Dongwu Jie, Sanlitun
Beijing
China
điện thoại
+86-10-65323631
+86-10-65323633
+86-10-65321650
Fax
+86-10-65321650
Báo cáo các thay đổi
×

Báo cáo các thay đổi

×