Nigeria Đại sứ quán ở Vietnam

Nigeria Đại sứ quán Đại sứ quán ở Beijing

2 Dongwu Jie, Sanlitun
Beijing
China
điện thoại+86-10-65323631
+86-10-65323633
+86-10-65321650
Fax+86-10-65321650
Email
địa chỉ
Website URL
Report changes
×

Report changes

Nigeria Đại sứ quán Đại sứ quán ở Beijing

2 Dongwu Jie, Sanlitun
Beijing
China
điện thoại+86-10-65323631
+86-10-65323633
+86-10-65321650
Fax+86-10-65321650
Email
địa chỉ
Website URL
Report changes
×

Report changes