Peru Đại sứ quán ở Vietnam

Peru Đại sứ quán Đại sứ quán ở Hanoi

Địa chỉ nhà
Floor 14, CornerStone Building, 16 Phan Chu Trinh, HoanKiem Distr.,
Hanoi
Vietnam
điện thoại
+84-4-393-63082
Fax
+84-4-393-63081
Website URL
http://peruembassy.vn/
Báo cáo các thay đổi
×

Báo cáo các thay đổi

×