Thái Lan Đại sứ quán ở Vietnam

Thái Lan visa is Bắt buộc cho

Thailand Đại sứ quán Đại sứ quán ở Hanoi

Địa chỉ nhà
63-65 Hoang Dieu Street
Hanoi
Vietnam
điện thoại
+84-4-382-35092
+84-4-382-35094
Fax
+84-4-382-35088
Website URL
http://www.thaiembassy.org/hanoi
http://hanoi.thaiembassy.org/
Báo cáo các thay đổi
×

Báo cáo các thay đổi

Thailand Consulate Đại sứ quán ở Ho Chi Minh City

Địa chỉ nhà
77 Tran Quoc Thao Street District 3
Ho Chi Minh City
Vietnam
điện thoại
+84-8-932-7637
+84-8-932-7638
Fax
+84-8-932-6002
Website URL
http://www.thaiembassy.org/hochiminh
Báo cáo các thay đổi
×

Báo cáo các thay đổi

×