Hoa Kỳ Đại sứ quán ở Vietnam

United States of America Đại sứ quán Đại sứ quán ở Hanoi

Địa chỉ nhà
Lang Ha, Ba Dinh District
Hanoi
Vietnam
điện thoại
+84-4-772-1500
Fax
+84-4-772-1510
Website URL
http://vietnam.usembassy.gov/
Report changes
×

Report changes

United States of America Consulate Đại sứ quán ở Ho Chi Minh City

Địa chỉ nhà
4 Le Duan St. District 1
Ho Chi Minh City
Vietnam
điện thoại
+84-8-3520-4200
Fax
+84-8-3520-4244
Website URL
http://hochiminh.usconsulate.gov/
Report changes
×

Report changes

United States of America Visa
Apply for Hoa Kỳ Visa Online
×