Albania Đại sứ quán ở Vietnam

Đại sứ quán of Albania

Địa chỉ nhà
Jalan Bukit Ledang, Off Jalan Duta
Kuala Lumpur
Malaysia
50480
điện thoại
+60-3-2093-7808
+60-3-2093-8102
Fax
+60-3-2093-7359
Báo cáo các thay đổi
×

Báo cáo các thay đổi

×