Armenia Đại sứ quán ở Vietnam

Armenia Đại sứ quán Đại sứ quán ở Beijing

Địa chỉ nhà
9, Tayuan Nanxiaojie, Chaoyang District
100600
Beijing
China
điện thoại
+86-10-65325677
Fax
+86-10-65325654
Website URL
http://china.mfa.am
Báo cáo các thay đổi
×

Báo cáo các thay đổi

×