Indonesia Đại sứ quán ở Vietnam

Indonesia visa is Bắt buộc cho

Indonesia Đại sứ quán Đại sứ quán ở Hanoi

Địa chỉ nhà
50, Ngo Quyen Street
Hanoi
Vietnam
điện thoại
+84-4-825-3323
+84-4-825-3353
+84-4-825-7969
Fax
+84-4-825-9274
Website URL
hanoi.kemlu.go.id
Báo cáo các thay đổi
×

Báo cáo các thay đổi

Indonesia Consulate Đại sứ quán ở Chi Minh

Địa chỉ nhà
18, Phung Khac Khoan Street Dist. 1
Chi Minh
Vietnam
điện thoại
+84-8-825-1888
+84-8-825-1889
Fax
+84-8-829-9493
Website URL
hochiminhcity.kemlu.go.id
www.indonesiaconsulategeneral.vn
Báo cáo các thay đổi
×

Báo cáo các thay đổi

×