Indonesia Đại sứ quán ở Vietnam

Indonesia visa is Bắt buộc cho

Indonesia Đại sứ quán Đại sứ quán ở Hanoi

50, Ngo Quyen Street
Hanoi
Vietnam
điện thoại+84-4-825-3323
+84-4-825-3353
+84-4-825-7969
Fax+84-4-825-9274
Email
địa chỉ
Website URLhanoi.kemlu.go.id
Report changes
×

Report changes

Indonesia Consulate Đại sứ quán ở Chi Minh

18, Phung Khac Khoan Street Dist. 1
Chi Minh
Vietnam
điện thoại+84-8-825-1888
+84-8-825-1889
Fax+84-8-829-9493
Email
địa chỉ
Website URLhochiminhcity.kemlu.go.id
www.indonesiaconsulategeneral.vn
Report changes
×

Report changes