Laos Đại sứ quán ở Vietnam

Laos Đại sứ quán Đại sứ quán ở Hanoi

Địa chỉ nhà
22 Rue Tran Bing Trong
Hanoi
Vietnam
điện thoại
+84-4-942-4576
+84-4-942-2735
+84-4-942-9746
Fax
+84-4-822-8414
Báo cáo các thay đổi
×

Báo cáo các thay đổi

Laos Consulate General Đại sứ quán ở Ho Chi Minh City

Địa chỉ nhà
93 Pasteur St, District
Ho Chi Minh City
Vietnam
điện thoại
+84-8-829-7667
+84-8-829-9275
Fax
+84-8-829-9272
Báo cáo các thay đổi
×

Báo cáo các thay đổi

Laos Consulate General Đại sứ quán ở Danang

Địa chỉ nhà
12 Tran Quy/Cap Str.
Danang
Vietnam
điện thoại
+84-5-821-208
Fax
+84-5-822-628
Báo cáo các thay đổi
×

Báo cáo các thay đổi

×