Slovenia Đại sứ quán ở Vietnam

Slovenia Đại sứ quán Đại sứ quán ở Beijing

Địa chỉ nhà
No. 57, Block F, Ya Qu Yuan, King's Garden Villas, 18 Xiao Yun Road
Chao Yang district
100600
Beijing
China
điện thoại
+86-10-646-81154
Fax
+86-10-646-81040
Website URL
http://beijing.embassy.si/en
Báo cáo các thay đổi
×

Báo cáo các thay đổi

×